Algemene voorwaarden

van:

Stringweb

Hierna te noemen: verkoper


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De verkoper: Stringweb Eindhoven gevestigd aan de Jeroen
Boschlaan 200 te Eindhoven die deze voorwaarden toepast; De koper: een wederpartij die een natuurlijke
persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; De overeenkomst: de
overeenkomst tussen de verkoper en de koper; De zaak: het artikel, de artikelen en/of diensten waarover
een overeenkomst tot koop en verkoop wordt gesloten; De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop
en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in
dienst van de gebruiker van de algemene voorwaarden, en de consument, een natuurlijk persoon, die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en de
koper waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderstaande
voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de verkoper, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden
zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij de
verkoper om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod
voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 2. De verkoper is slechts aan
aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk door de consument, binnen
30 dagen geschiedt. De in aanbiedingen en offertes vermelde prijzen luiden in Euro's en zijn inclusief
BTW maar exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en eventuele verzend/bezorgkosten,
tenzij anders aangegeven. 3. De verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden
indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer
gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel
daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de
verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
nabestellingen.


Artikel 4 Totstandkoming van een overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van de verkopers aanbod.


Artikel 5 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf winkel of magazijn van de verkoper. 2. De
koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan
of aan hem ter hand worden gesteld. 3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering van de gekochte zaak, dan zullen
de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat de verkoper hem
hierover heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 4. Komen
de verkoper en de koper bezorging of verzending overeen, dan geschiedt de bezorging of verzending van
de aankopen op kosten van de koper, tenzij de verkoper en de koper anders zijn overeengekomen. De
verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. 5. Indien is
overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd, kan de verkoper de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien de verkoper gegevens behoeft van de koper
in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan de
verkoper ter beschikking heeft gesteld. 7. Indien de verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven,
is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd
zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een maand overschrijden, tenzij er sprake is van
overmacht. Bij overschrijding van dit termijn, dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 6 Vervoer
1. Alle door koper bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, door de verkoper
afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in
de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de
goederen/diensten worden geacht voor risico van de koper te zijn verleend. 2. Het transport van de
goederen zal op een door de verkoper te bepalen wijze geschieden. 3. De verkoper is verzekerd voor
schade die is ontstaan bij of door transport. Bij in ontvangst name en dus acceptatie van de zaak door de
koper, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid van de verkoper op eventuele schade aan de zaak
ontstaan bij of door het transport. 4. Indien het vervoer van de goederen om redenen afhankelijk van de
wil van de koper niet kan doorgaan, dan is de verkoper gerechtigd de goederen voor rekening en risico
van de koper op te slaan, zulks onverminderd het recht van gebruiker betaling van de koopprijs te
vorderen.


Artikel 7 Ruilen en Retourneren
1. Wanneer koper een artikel wil ruilen of retourneren, is dit slechts mogelijk indien dit plaatsvindt binnen
7 dagen na aankoop. Het aankoopbedrag en de datum waarop de bestelling is geplaatst is hierbij
bepalend. Deze besteldatum kan koper vinden wanneer deze inlogt en bij “Uw klantgegevens” kijkt.
Koper kan dan naar “Eerder Bestellingen”, daar wordt de besteldatum genoemd.
2. Artikelen worden alleen geruild, wanneer het artikel ongebruikt en onbeschadigd is en de
oorspronkelijke verpakking compleet en ongeopend en/of onbeschadigd is.


Artikel 8 Garantie
1. De verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 2. De onder 1. genoemde garantie
geldt eveneens indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en de koper
van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk schriftelijk melding
heeft gemaakt aan de verkoper. 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12
maanden na levering. 4. De verkoper verschaft de koper een digitaal garantiebewijs. Bij gebreke hiervan
geldt het aankoopbewijs/email van de bestelling als bewijs met betrekking tot de garantie. Bij inloggen
kan koper bij "Uw Klantgegevens" de "Eerdere Bestellingen" vinden met de daarbij behorende
besteldatum. 5. Indien de geleverde zaak niet voldoet aan deze garanties, dan zal de verkoper de zaak
binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk
is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, binnen de eerste 6 maanden na
de aankoopdatum naar keuze van koper de zaak vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van
vervanging verbindt de koper zich per ommegaande de te vervangen zaak aan gebruiker te retourneren
en het eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen. Na de termijn van 6 maanden na de
aankoopdatum zal de verkoper zorgdragen voor herstel van de zaak. 6. De te dezen genoemde garantie
geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van slijtage van draaiende of wrijvende onderdelen,
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de
koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de zaak of
deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 7. Beoordeling over de
toepasselijkheid van de garantieclaim geschiedt door een geautoriseerde technicus gelieerd aan de
groothandel van de zaak. 8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was
overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de
productaansprakelijkheid, dan is de verkoper niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende
gevolgschade. 9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
garantieaanspraken van de koper uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze
algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid
van hetgeen aan de koper is verkocht en geleverd. 10. Retourneren van een defect artikel geschiedt als
volgt: Zodra het artikel in goede staat bij verkoper is ontvangen in onbeschadigde en oorspronkelijke
verpakking wordt het aankoopbedrag teruggestort op bankrekening van de koper.


Artikel 9 Monsters en modellen
1. Indien door de verkoper een model of monster is getoond of verstrekt aan de koper, dan staat de
verkoper er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze
van aanduiding.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. De verkoper blijft eigenaar van de zaak zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn
verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.


Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo
kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en
kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de
eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren
binnen drie dagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige
overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk
bezwarend is. 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van
dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is de verkoper gerechtigd alle kosten voor
reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 4.
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling
van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de wijze zoals door de verkoper
aangegeven.


Artikel 12 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en
daarmee in de macht van de koper of van een door de koper te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 13 Prijsverhoging
1. Indien de verkoper met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt,
is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet
onder voorbehoud is opgegeven. 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden
ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij - de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of
een op de koper rustende verplichting ingevolge de wet, of - indien bedongen is dat de aflevering langer
dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 14 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering. 2. Indien
betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
de verkoper aangegeven wijze. 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op. 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van
rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag
een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke
rente geldt. 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van de
verkoper en de verplichtingen van de koper jegens de verkoper onmiddellijk opeisbaar. 6. Bij bezorging
kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden en moet betaling
in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Bij de totstandkoming van de overeenkomst zal in het algemeen een vooruitbetaling van ten hoogste
50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen
gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende
verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.


Artikel 15 Opschorting en ontbinding
1. De verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien: - de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het
sluiten van de overeenkomst de verkoper ter kennis is gekomen dat omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat
de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - de koper bij het sluiten van de
overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 2. Voorts is de verkoper bevoegd de
overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk
opeisbaar. Indien de verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken
uit de wet en overeenkomst. 4. De verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 16 Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In
ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten
worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemene erkende methoden in
incassozaken. 2. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke
gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper. 4. De koper is over de
gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 17 Vrijwaringen
1. De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst
worden gebruikt. 2. Indien de koper aan de verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software
vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de verkoper zich de
rechten en bevoegdheden voor die de verkoper toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Het is de koper
niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders
volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door
de verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen
of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan
derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 4. Alle door de verkoper eventueel
verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden
enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van de verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van
derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 5. De verkoper
behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.


Artikel 19 Aansprakelijkheid
1. Indien door de verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de verkoper
jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ′Garanties′ is geregeld. 2. Wanneer de
producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid
van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
Verkoper is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor geleden schade of de eventueel gederfde winsten als
gevolg van een gebrekkige zaak 3. Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk
indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper. 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen
van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van de verkoper of zijn ondergeschikten.


Artikel 20 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. De verkoper heeft
ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat de verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Partijen kunnen
gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Voor zover de verkoper
ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is de verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 21 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 22 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen de verkoper en de koper is het Nederlands recht van toepassing. Het
Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van
deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN KOPEN OP AFSTAND


Artikel 23 Aankoop op afstand
1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de
verkoper en de koper anders is overeengekomen. 2. In geval van een kennelijke vergissing zal de koper
de verkoper hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de
goederen en bescheiden ter beschikking van de verkoper houden. De koper zal al hetgeen doen dan wel
nalaten wat de redelijkheid en de billijkheid vergt.


Artikel 24 Zichttermijn en uitsluitingen
1. In geval van een aankoop op afstand zal een zichttermijn van zeven werkdagen van kracht zijn,
ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om
zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van veren
retourzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel te kennen te geven dat van de
aangeboden diensten geen gebruik zal wordt gemaakt. 3. Beperkingen of uitsluitingen van de
zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk
in het aanbod worden vermeld. Op voorhand uitgesloten van herroeping zijn opname- en
computerapparatuur waarvan de seal verbroken is of is geweest, goederen die volgens specificaties van
de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,
cd's en software waarvan het seal verbroken is of is geweest en indien er sprake is van diensten, waarvan
de uitvoering, met instemming van de koper, is begonnen voor de beëindiging van de termijn van zeven
werkdagen. 4. De koper kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door
verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. 5. Bij beroeping op het zichttermijn en
reclamatie van het aankoopbedrag zullen gemaakte kosten, zoals kosten voor verzending e.d. voor
rekening van de koper zijn. Ook het reizen van het goed van koper naar verkoper is voor rekening van de
koper.


Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven 2. Van
toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkoming van de overeenkomst. 3. Deze voorwaarden liggen in al onze vestigingen ter inzage en
worden tevens op verzoek van de koper kosteloos toegezonden.